RODO

Klauzula informacyjna związania z pobieraniem danych osobowych od podmiotu tych danych

W wykonaniu obowiązku nałożonego przez art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

Administratorem danych osobowych przekazywanych mojej kancelarii adwokackiej jest Adwokat Artur Lewandowski Kancelaria Adwokacka z głównym adresem wykonywania działalności: al. Adama Mickiewicza 15 lok. 9, 90-443 Łódź adres e-mail: kancelaria@lewandowskiadwoka.pl (ADO),

Kancelaria adwokacka przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług prawnych na podstawie:

– art. 6 1 lit ) RODO, gdy przetwarzanie opiera się o zgodę osoby, której dane dotyczą,

– art. 6 ust. 1 lit f) RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem,

– art. 9 ust. 2 pkt f, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w marach sprawowania wymiaru sprawiedliwości

Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez kancelarię adwokacką będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w szczególności Sądy, prokuratury, organy administracji publicznej, a także przeciwnicy procesowi i ich pełnomocnicy.

Dane osobowe są przechowywane przez Kancelarię przez okres ustalany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niezbędny dla realizacji wyżej określonych celów przetwarzania, w szczególności przez okres prowadzenia, przez okres jednego roku od wykonania zlecenia, chyba że w umowie o świadczenie usług adwokackich strony postanowiły inaczej. Dokumenty mogące stanowiąc podstawę odpowiedzialności adwokata będą są przechowywane do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń przeciwko adwokatowi.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od kancelarii dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

Prawo do cofnięcia zgody przysługuje o ile przetwarzanie danych opiera się na podstawie Pani/Pana zgody i nie ma innej podstawy prawnej do ich przetwarzania. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania dokonanego na jej podstawie przed cofnięciem.

Prawo do przeniesienia danych stosuje się, jeżeli przetwarzanie opiera się na podstawie zgody lub umowy.

Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych, bez podania przyczyny jest Pan/Pani uprawniona do wniesienia sprzeciwu, gdy dane wykorzystywane są do celów marketingu

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.

Podanie przez Pana/Panią jako klienta kancelarii adwokackiej danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne dla realizacji umów zawieranych w Kancelarii i prowadzenia powierzanych spraw.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania,

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
W ramach Kancelarii Adwokackiej samodzielnie prowadzę sprawy każdego klienta.

Nie zatrudniam pracowników - prawników, dzięki czemu moi klienci mają pewność, że sam świadczę usługi, za które płacą.
Kancelaria Łódź:
Al. A. Mickiewicza 15 lok. 9, 90 - 443 Łódź
Kancelaria Bełchatów:
ul. Czapliniecka 36A, 97 - 400 Bełchatów
RODO
Copyright © 2024 | LEWANDOWSKI - Kancelaria Adwokacka
Realizacja: InterSite